Performanta & Stabilitate

Contacteaza-ne!

Mun, Constanta, Romania

+40733593486

[email protected]

Contul Meu

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

GDPR

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale CLIENȚILOR din cadrul

S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L.

S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L. cu sediul în Municipiul Constanta, B­-dul. Tomis, nr.346, bl. TAV 3, sc. A, et.6, ap.25,  Judeţul Constanța Telefon: 0733/ 593 486, Email: [email protected], Web: https://www.kabynode.ro, vă informează, prin prezenta Notă, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în calitate de client / persoană vizată, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 Această Notă are menirea de a clarifica modalităţile în care S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L. folosește datele cu caracter personal ale clienților de către personalul admis să lucreze.

În conformitate cu legislația națională și europeană (Legea 190/2018, Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, Legea 102/2005, modificată) în vigoare, S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate şi supuse prelucrărilor sunt următoarele: nume, prenume, CNP, seria şi nr. CI/Pașaport, sexul, data şi locul nașterii, cetățenia, domiciliul stabil, reședința, starea civilă, semnătura, fotografia, studii, profesie, loc de muncă anterior, referințe/recomandări, CV, iar în cazuri speciale starea socială specială (art.9 din RGPD), situația medicală specială, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail personală și instituțională.

S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L.  prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin conform legii, în conformitate cu prevederile actelor normative privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale

– articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR – pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului (S S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L.).

Legislația principală care guvernează raporturile societate comercială-client sunt următoarele:

 • Codul Fiscal, cu modificările la zi.

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:

–       Întocmirea contractelor, facturilor și a altor documente legale privind plata produselor vândute de către societatea comercială către clienți.

 • Asigurarea securității persoanelor/spațiilor/bunurilor prin sisteme de supraveghere video;

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal :

 1. a) Persoana vizată (clientul/persoana vizată);
 2. b) Inspectoratul Teritorial de Muncă ( transmiterea „REVISAL”);
 3. c) ANAF (declaratii nominale D112, D100);
 4. c) Instituții bancare
 5. d) Servicii de sănătate publică (Casa Națională de Asigurări Sociale, casele de sănătate județene);
 6. e) Casa Naţională de Pensii Publice;
 7. f) Autorități publice centrale;
 8. g) Organismele de asigurare a calității;
 9. h) Poliție, Parchet, Instanțe, în situațiile reglementate de lege.

S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L.vă garantează că dezvăluirea datelor către terți se face numai în baza prevederilor legale.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII:

Legalitatea – Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Confidențialitatea – Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în fişa postului o atribuţie privind păstrarea confidențialității;

Consimțământul persoanei vizate – Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 190/2018Regulamentul nr. 679/27.04.2016 şi în poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

Informarea – Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate – Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea – Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE:

– Dreptul de acces – dreptul de a obține o confirmare din partea S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L. că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate;

– Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

– Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prel ucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul, aveți dreptul de a vă opune în orice moment;

– Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării şi nu există motive care să prevaleze legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferire de servicii ale societății informaționale.

– Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte şi complete, S.C. MAGIC HOST TECH S.R.L. se află în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor privind vânzarea în rate a produselor către dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii și informații puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, condițiile prevederilor GDPR și a legislației naționale, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Romania, e-mail : [email protected], [email protected], Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.

× Contactează-ne pe WhatsApp !